Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onsalphenchaam.nl

Inloggen of inschrijven

Gemeente Alphen-Chaam
5 juni 2018

Perspectiefnota 2019 Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam zet in op planvorming met inwoners

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben de Perspectiefnota 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. De nota geeft een eerste financiële doorkijk naar de jaren 2019 tot 2022. Als het aan het college ligt, investeert de gemeente de komende jaren op het betrekken van inwoners bij planvorming, duurzaamheid, de omgevingswet en veiligheid.  

Er zit ook een keerzijde aan de perspectiefnota die nu voorligt. De kosten voor de jeugdzorg drukken flink op de begroting van de gemeente Alphen-Chaam. De gemeente ontvangt vanuit het Rijk middelen, deze zijn echter niet toereikend voor het uitvoeren van de taken op dit gebied. Naar schatting moet de gemeente op de jeugdzorg ruim een half miljoen euro bijleggen.  

Positief resultaat voor de komende jaren 

De perspectiefnota laat meerjarig een positief beeld zien. Enkel voor 2019 verwachten we op dit moment nog een tekort van “slechts” €153.000,-. Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk diverse uitkeringen voor de uitvoering van hun taken. De algemene uitkering, gelden die de gemeente naar eigen keuze in kan zetten, stijgt de komende jaren flink. Hierdoor ziet het financieel beeld er voor de komende jaren goed uit en wil het college onder andere investeren op onderstaande zaken.

Duurzaamheid 

De gemeente Alphen-Chaam gaat nog dit jaar aan de slag met een duurzaamheidsvisie. We starten hiermee door te kijken naar de energietransitie en de opgave die de gemeente heeft om in 2050 energieneutraal te zijn. Ook wordt voorgesteld structureel ambtelijke capaciteit te creëren voor duurzaamheid. In een later stadium voegen we de onderdelen klimaatadaptie en circulaire economie toe aan het duurzaamheidsbeleid.

Omgevingswet 

Met de komst van de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit samenvoegen gebeurt met regels op het gebeid van de totale leefomgeving, en geldt daarmee ook voor bijvoorbeeld het sociaal domein en veiligheid. Het gaat om een complex en intensief proces. De ABG-organisatie creëert daarom financiële ruimte voor een programmamanager. Ook de verdere digitalisering als gevolg van de Omgevingswet vraagt om extra financiële middelen.

Inwoners betrekken bij planvorming 

In het raadsakkoord spraken we af om inwoners eerder te betrekken bij planvorming. In overleg met de gemeenteraad bekijken we in 2018 hoe we dit kunnen organiseren. De financiële consequenties verwerken we dan in de begroting van 2019 en nemen we mee voor de daaropvolgende jaren.

Veiligheid 

In 2018 ronden we de eerste fase af van het project “gastvrij en veilig recreëren” waarbij we 10 recreatieparken in onze gemeente bezoeken. Een vervolgaanpak werken we na afronding verder uit. We voeren daarnaast het keurmerk “Veilig Ondernemen Buitengebied” in.

Integraal Kindcentrum Chaam 

We werken onze plannen voor een Integraal Kindcentrum in Chaam verder uit. Hierbij nemen we ook de financiële en procedurele gevolgen mee. Zo kunnen we in 2019 daadwerkelijk keuzes maken. Ingebruikname van het Kindcentrum verwachten we in 2021.

N639 

Onzeker in de meerjarenbegroting is nog de investering voor de provinciale weg door Chaam, de N639. Onbekend is nog hoe hoog de kosten zijn voor de gemeente.

Behandeling perspectiefnota in de raad 

In de perspectiefnota bepalen we in grote lijnen de begroting 2019. De gemeenteraad wordt tijdens de vergadering op 21 juni in kennis gesteld van de perspectiefnota 2019.  

Hieronder de volledige nota:

Perspectiefnota 2019.pdf